Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce-Żegary-Dusznica na odcinku o długości ok. 1.3 km

» Notice description

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce-Żegary-Dusznica na odcinku o długości ok. 1.3 km”
współfinansowanej ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce-Żegary-Dusznica na odcinku o długości ok. 1.3 km obejmuje:
Przebudowa drogi zostanie wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, która obejmuje wykonanie m.in.: robót ziemnych
związanych z ukształtowaniem korpusu oraz korony drogi, warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i poboczy, ścieżki
pieszo-rowerowej oraz chodnika w obrębie Ochotniczej Straży Pożarnej i kościoła w Żegarach, przebudowy skrzyżowań i
zjazdów z drogi, przebudowy lub budowy przepustów pod koroną drogi, budowę/przebudowę systemu odwodniającego
drogę, prac z zakresu inżynierii ruchu drogowego m.in.: wykonanie przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą, elementów
uspokojenia ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumentacje techniczne:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1166B na odcinku od 3+060 do km 4+167 (Dokumentacja 1)
- przebudowa drogi powiatowej nr 1166B w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę przejść dla
pieszych i chodnika w rejonie ochotniczej straży pożarnej w Żegarach (Dokumentacja 2) stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.08.2022 | 10:00


» Location

16-500 Sejny


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Sejneński
ul. 1 maja 1
16-500 Sejny
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in