Budowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo"
Zamówienie dotyczy przebudowy dróg gminnych w miejscowości Szydłowo - ulica Akacjowa, ulica Modrzewiowa, ulica Bukowa, ulica Klonowa, ulica Brzozowa.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę jezdni, zjazdów, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, poprawę systemu odwodnienia drogi poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej. Drogi gminne projektuje się w śladzie istniejącej gruntowej.
Przebudowa drogi ma zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego, poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miejscowości Szydłowo oraz obniżenie poziomu hałasu i zapylenia.
Zakres prac obejmować będzie:
Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- wycinkę i karczowanie drzew kolidujących z inwestycją i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu,
- wycinkę wszystkich krzewów z całego pasa drogowego,
- ochronę istniejących drzew w okresie budowy,
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykonanie rozbiórek lub regulacji wysokościowych istniejących nawierzchni,
- rozbiórka lub regulacja wysokościowa istniejących krawężników, ścieków, oporników i obrzeży itp.,
- rozbiórka lub przestawienie istniejącego oznakowania,
- przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą,
- budowę kanału technologicznego,
- kanalizacji deszczowej,
Roboty drogowe:
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie systemu odwodnienia drogi,
- budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
- profilowanie istniejącej nawierzchni,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowa lub przebudowa istniejących chodników, ciągów pieszo-jezdnych itp.,
- budowa nowych i przebudowę dotychczas istniejących w terenie zjazdów indywidualnych,
- wykonanie robót wykończeniowych tj., umacnianie i profilowanie poboczy,
- budowa lub przebudowa krawężników, ścieków, oporników i obrzeży,
Organizacja ruchu:
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z konstrukcjami,
- wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wyznaczenie przejść dla pieszych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.08.2022 | 10:00


» Location

06-516 Szydłowo


» Category assortment

  • Industrial packaging
  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Szydłowo
ul. Mazowiecka 61
06-516 Szydłowo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in