Remont nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11 w Warszawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Nr 370 przy ul. Umińskiego 11 w Warszawie.
2. Warunki wykonawstwa:
- Wykonanie zgodnie z przedmiarem robót, opisami pozycji kosztorysowych w jednorodnej technologii.
- Wykonanie zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Zeszyty: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Roboty wykończeniowe, Zabezpieczenia i izolacje, oraz przepisami normatywnymi (PN-EN i PN-B, PN-C).
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916).
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.08.2022 | 10:00


» Location

03-841 Warszawa


» Category assortment

  • Metals
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in