DZP.261.36.2022 udzielenie wsparcia grantobiorcom, którzy realizować będą projekty grantowe w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury