Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą opału do Urzędu Gminy w Lichnowach oraz jednostek organizacyjnych. Wykaz podmiotów z podaniem rodzaju opału, szacunkowej ilości opału i przewidywanych terminów dostaw stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.

Łączna szacunkowa ilość opału wynosi:
Węgiel groszek 3 tony
Ekogroszek 296 ton
Ekogroszek w workach – 16 ton (640 worków po 25 kg)
Pellet w workach – 20 ton (1340 worków po 15 kg)

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększania lub zmniejszania wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w SIWZ o 20 %.
Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb – na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego potwierdzone faxem lub emailem, najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
Wykonawca do każdej dostawy musi załączyć aktualne świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiając parametry dostarczanego opału nie gorsze niż określone w ofercie. W przypadku dostarczenia opału bez dokumentu, o którym mowa wyżej Zamawiający odmówi przyjęcia. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar transportem firmy w godzinach 8.00 do 15.00 w dniu roboczym.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, Urząd Gminy Lichnowy oraz Ośrodek Zdrowia nie są zwolnione z opodatkowania podatkiem akcyzowym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 12:00


» Location

82-224 Lichnowy


» Category assortment

  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Gmina Lichnowy
Tczewska 6
82-224 Lichnowy
telefon: 552712715
fax: Brak
email: sekretariat@lichnowy.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in