Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Chełstowie, dz. nr 86/3 obręb 8_5.0002 Chełstów, gm. Twardogóra

» Notice description

1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
3. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Chełstowie, dz. nr 86/3, obręb 8_5.0002 Chełstów, gm. Twardogóra, w szczególności:
a) projekt przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku technologicznego
z dociepleniem,
b) projekt technologii uzdatniania wody,
c) projekt automatyki procesów technologicznych (AKPiA),
d) projekt wymiany instalacji elektrycznej wraz z automatycznym zasilaniem awaryjnym,
e) projekt remontu/wymiany instalacji sanitarnych,
f) projekt przebudowy/budowy instalacji między obiektowych,
g) projekt remontu studni głębinowych,
h) projekt budowy zbiornika wyrównawczego (o konstrukcji betonowej lub stalowej),
i) projekt przebudowy odstojnika wód popłucznych,
j) plan zagospodarowania terenu wraz z projektem remontu ogrodzenia i oświetlenia terenu,
k) projekt systemu monitoringu pracy urządzeń, z instrukcją obsługi.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do niniejszej SWZ, będący częścią koncepcji rozbudowy SUW Chełstów wraz z oceną stanu technicznego istniejącego obiektu. Zamawiający załącza przedmiotową koncepcję jako dokument pomocniczy/poglądowy, jednakże to do Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym, będzie należała ostateczna decyzja czy dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy, realizowana będzie z wykorzystaniem rozwiązań przyjętych w tej koncepcji czy sporządzi on nową koncepcję wskazującą na inne, korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania dotyczące technologii uzdatniania wody oraz zakresu realizowanych prac.
5. Zamawiający zachęca do odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Miejsce odbycia wizji lokalnej Chełstów dz. nr 86/3, obręb 8_5.0002 Chełstów, gm. Twardogóra.
W celu potwierdzenia udziału w wizji lokalnej Wykonawca winien podpisać się na liście obecności (dostępnej w siedzibie ZGK) podając nazwę i adres firmy, a także imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę. Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ w tym opisu przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.07.2022 | 12:00


» Location

56-416 Twardogóra


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15
56-416 Twardogóra
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in