Przebudowa ul. Laskowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do zakończenia działki projektowanej szkoły SP8, realizacja zadania budżetowego „ Projekty i inwestycje na drogach gminnych”.

» Notice description

3.1. Zakres robót: Wykonanie przedmiotu zadania zgodnie z dokumentacją projektową.
3.2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową Projektu Budowlanego branży drogowej pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane,
2) regulacja urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w uzgodnieniu z właścicielami sieci oraz oczyszczenie istniejących wpustów i studni chłonnych
3) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego oraz stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
4) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót z 7 dniowym wyprzedzeniem, wszystkich gestorów sieci oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego o wykonaniu ww. czynności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci,
5) zabezpieczenie terenu budowy, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót,
6) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
7) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac,
8) organizacja zaplecza budowy,
9) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
10) wykonanie wszystkich istniejących w terenie wjazdów do posesji z dopasowaniem wysokościowym,
11) ubezpieczenie budowy,
12) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,
13) wykonanie wszystkich innych prac nie ujętych w umowie oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu,
14) ewentualna wycinka drzew
15) wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
16) uzgodnienie z operatorem dostępu do posesji celem wywozu nieczystości stałych,
17) rekultywacja przyległego terenu z posiewem trawy.
4. Opis przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy oraz dokumentacja stanowiąca załącznik do niniejszego pisma (plik o nazwie: Dokumentacja).
5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy.
6. Wykonawca podczas wymiany, modernizacji lub wykonania nowej infrastruktury odwodnieniowej zobowiązany jest do uszczelnienia poszczególnych elementów urządzeń odwodnieniowych w miejscach łączenia. Przed przystąpieniem do ww. prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym technologię uszczelnienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.07.2022 | 10:00


» Location

05-400 Otwock


» Category assortment

  • Dismantling services
  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in