Modernizacja estakady wody sieciowej i obiektów nawęglania w EC Czechnica dla ZEW Kogeneracja S.A