Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do granic nieruchomości w rejonie ulicy Marii Konopnickiej w Jędrzejowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do granic nieruchomości w rejonie ulicy Marii Konopnickiej w Jędrzejowie.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE HD 100 PN 16 SDR 11 o średnicy 110 mm i długości około 175,50 m oraz o średnicy 90 mm i długości około 226,0 m wraz z przyłączami do granic nieruchomości wykonanymi z rur PE HD 100 PN 16 o średnicy 40 mm – 34 szt. oraz uzbrojenie sieci wodociągowej w zasuwy i hydranty,
b) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury (sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej) na odcinkach kolidujących z budowaną siecią wodociągową,
c) odtworzenie nawierzchni drogowej ulic i chodników po wykonanych robotach ziemnych.
3. Opis oraz szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem nr 8 do niniejszej SWZ , w skład której wchodzą:
a) projekt budowlany pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami”,
b) przedmiary robót,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.03.2022 | 10:00


» Location

28-300 Jędrzejów


» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Technical building installation services
  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Jędrzejów
ul. 11 Listopada 33
28-300 Jędrzejów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in