Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania
odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała
Masztaka Sp. z o.o.
2. Przez usługę (w ramach zaoferowanej ceny ofertowej) należy rozumieć: wykonywanie sukcesywnych zamówień na
odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych oraz wszystkie inne koszty związane z tymi usługami, w tym
koszty transportu z siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3
do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ – formularzu wyliczenia ceny oferty.
3. Dokumentem definiującym opis przedmiotu zamówienia jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. t. j. z
2021 r., poz. 779, 784, 1648, 2151 z późn. zm.).
4. Miejsce odbioru odpadów: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.03.2022 | 09:00


» Location

04-073 Warszawa


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Szpital Grochowski w Warszawie
ul. Grenadierów 51/59
04-073 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in