Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na cele edukacyjne w Wiązowie ”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na cele edukacyjne w Wiązowie”.
Nadzór inwestorski obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie sposobu użytkowania i adaptację części parteru budynku na potrzeby żłobka oraz I piętra i poddasza na szkołę muzyczną.
Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:
1. roboty rozbiórkowe i demontażowe;
2. roboty murarskie;
3. roboty wykończeniowe;
4. wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych;
5. wykonanie elewacji;
6. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;
7. docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu;
8. wykonanie ścianek działkowych;
9. wykonanie podwieszanych sufitów;
10. dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów;
11. wykonanie izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i przeciwdźwiękowej;
12. wymianę stolarki okiennej (wraz z roletami wewnętrznymi termoizolacyjnymi) i drzwiowej
13. wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
14. wymianę wraz z przebudową instalacji elektrycznej i odgromowej;
15. wykonanie nowego oświetlenia;
16. wymianę wraz przebudową instalacji sanitarnej i kanalizacyjnej;
17. zagospodarowanie terenu (dojazdy, dojścia, wykarczowanie wraz z wywiezieniem, wykonanie trawników);
18. wykonanie placu zabaw wraz dostawą oraz montażem urządzeń;
19. wykonanie nowego ogrodzenia terenu;
20. wykonanie hydroizolacji;
21. wykonanie nowych posadzek;
22. wykonanie schodów zewnętrznych;
23. modernizacja systemu grzewczego co. i c.w.u.;
24. montaż dwóch pomp ciepła typu powietrze – woda;
25. wykonanie nowej nawierzchni schodów wraz z balustradami;
26. wykonanie wentylacji mechanicznej (wywiewnej i nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła);
27. wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
28. wymiana pokrycia dachowego na nowe pokrycie ocieplone z wykonaniem ocieplenia poddasza;
29. wykonanie nowych obróbek blacharskich;
30. wykonanie szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy;
31. wykonanie pochylni (rampy) dla osób niepełnosprawnych;
32. wykonanie instalacji hydrantowej;
33. wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
34. wyposażenie pomieszczeń w gaśnice;
35. wykonanie drogi pożarowej;
36. wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego;
37. wykonanie wideo domofonu.
Zamówienie obejmuje kompleksową obsługę realizacji w/w inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją oraz z zawartą z Wykonawcą umową, a także przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;
b) kontrolę wbudowywanych materiałów w zakresie zgodności z projektem budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
c) obecność na budowie przynajmniej raz w tygodniu lub na wezwanie Zamawiającego w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności;
d) dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie :
- zakresu wykonanych robót;
- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
- zakończenia robót i gotowości do odbioru;
e) dokonywanie czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego, przeglądów gwarancyjnych z udziałem przedstawicieli Inwestora oraz sprawdzanie dokumentów przekazywanych na rzecz użytkownika;
1. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu winien:
a) dysponować 1 osobą na stanowisko inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.03.2022 | 09:00


» Location

57-120 Wiązów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wiązów
ul. Plac Wolności 37
57-120 Wiązów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in