Wykonanie robót remontowych w zakresie: robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

» Notice description

Wykonanie robót remontowych w zakresie: robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
Wykaz placówek oświatowych znajduje się na stronie internetowej Dzielnicy - http://www.pragapld.waw.pl/oswiata.html#start
2. Szczegółowy opis oraz zakres robót określają załączniki nr 8, 9, 10, 11 i 12 do SWZ.
3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) pracowników/pracownika bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, wykonujących następujące czynności: roboty remontowe i wykończeniowe.
Szczegółowe wymogi określa § 5 Wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.03.2022 | 10:00


» Location

03-841 Warszawa


» Category assortment

  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in