Rozbudowa wodociągu gminnego do przysiółka „Zagórze” w Glichowie. Współfinansowanie z programu: Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

» Notice description

1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest zamówienie pn.: Rozbudowa wodociągu gminnego do przysiółka „Zagórze” w Glichowie.
Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmował będzie między innymi wykonanie poniższych robót budowlanych:

Roboty budowlane – koszty kwalifikowane:
• Sieć wodociągowa – Wykonanie robót ziemnych.
• Sieć wodociągowa – Wykonanie robót montażowych.
• Sieć wodociągowa – Zamontowanie armatura.
• Sieć wodociągowa – Wykonanie prób szczelności i dezynfekcji.
• Sieć wodociągowa – Wykonanie oznakowania trasy wodociągu.

Roboty budowlane – koszty niekwalifikowane:
• Wykonanie robót rozbiórkowych.
• Wykonanie posadzki na gruncie.
• Przecieranie, odgrzybianie, gruntowanie oraz malowanie ścian i stropów.
• Wymiana stolarki drzwiowej
• Wymiana instalacji elektrycznej

2) Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje załącznik nr 6 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.02.2022 | 10:00


» Location

32-412 Wiśniowa


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 441
32-412 Wiśniowa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in