Przebudowa drogi gminnej nr 109089L Batorz Pierwszy wzdłuż Sowiej Góry od km 0+000 do km 0+800 długości 800

» Notice description

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na długości 0,800 km;
PODBUDOWA:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 -warstwa górna (grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm) w ilości 2.400,00 m2;
NAWIERZCHNIA:
- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 2.400 m2;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu w ilości 2.400,00 m2;
- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 2.400,00 m2;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 gr. 4 cm po zagęszczeniu w ilości 2.400,00 m2;
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:
- Ręczne plantowanie poboczy w ilości 800,00 m2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.01.2022 | 10:00


» Location

23-320 Batorz


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Batorz
Batorz Pierwszy 52A
23-320 Batorz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in