Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn

» Notice description

1) Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji budynku zabytkowego pałacu w Kiełczynie wraz z wymianą stolarki okiennej (częściowo) oraz kompleksowymi robotami budowlanymi na poziomie 1 i 2 piętra oraz całej klatce schodowej, w szczególności:
a) roboty budowlane w zakresie:
- wykonanie elewacji budynku zgodnie z programem prac konserwatorskich pod nadzorem konserwatora zabytków,
- odsłonięcie, oczyszczenie i uzupełnienie cokołu fundamentowego,
- wykonanie posadzek: demontaż, renowacja istniejących drewnianych podłóg i uzupełnienie, ponowny montaż, nowe cokoły (listwy) drewniane (na wzór parteru),
- wzmocnienie nośności stropów,
- wzmocnienie i naprawa spękań ścian nośnych,
- montaż dodatkowego ściągu spinającego górną krawędź kolebki przy wejściu na poddasze,
- roboty konstrukcyjne;
- roboty murowe;
- wykonanie stropów o odporności ogniowej REI60 zgodnie z ekspertyzą ppoż.
- roboty żelbetowe (szyb windowy i toalety dla osób niepełnosprawnych),
- wykonanie tynków i okładzin (na wzór parteru);
- roboty malarskie;
- renowacja i ponowny montaż (lub dostawa nowej) stolarki drzwiowej wewnętrznej (na 1 i 2 piętrze),
- wykonanie i montaż drewnianych parapetów na wzór parteru,
- wykonanie szybu windowego wraz z montażem podnośnika windowego platformowego,
- częściowa wymiana stolarki okiennej na drewniane (na takie jak na parterze) z odtworzeniem drewnianych naczółków na wór istniejących,
- wykonanie drewnianych okładzin schodów z desek drewna bukowego gr. 40 mm lakierowanego zabezpieczonego farbą do NRO na całej klatce schodowej + drewniane poręcze,
- renowacja i ponowny montaż istniejącego portalu drewnianego z odtworzeniem prawej bazy kolumny,
b) Instalacje elektryczne w zakresie:
- instalacja wewnętrzna: tablice rozdzielcze, gniazda wtyczkowe i włączniki;
- oświetlenie (na wzór parteru), w tym kierunkowe i awaryjne,
- instalacja ppoż. (SSP) na 1 i 2 piętrze z włączeniem do centrali na parterze (zgodnie
z projektem);
- rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru (ssp) o system alarmowy (antywłamaniowy).
c) Instalacje centralnego ogrzewania w zakresie:
- instalacje c.o. na 1 i 2 piętrze i wpięcie do istniejącej kotłowni (ze wszystkimi próbami, pomiarami itp.);
d) Instalacja wodno – kanalizacyjna w zakresie:
- instalacja wodna;
- instalacja kanalizacyjna z wyprowadzeniem pionów ponad dach;
e) przewody wentylacyjne z wyprowadzeniem ponad dach;
f) wykonanie nawietrzaków szufladowych podokiennych (w całym budynku);
g) uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu.
2) Zakres rzeczowy tego etapu zadania nie obejmuje wykonania prac na parterze budynku, wymiany pokrycia dachowego, zagospodarowania terenu wokół budynku, prac rozbiórkowych ścianek działowych wtórnych.
3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego wykonania określają postanowienia SWZ oraz:
a) projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez firmę BEST PROJEKT Kordian Morawski, ul. Groszowicka 21A, 45 -517 Opole wraz z pozwoleniem na budowę nr 429/2016
z dnia 06.06.2016r.;
b) Program prac konserwatorskich z września 2015r.;
c) Decyzja nr 455/2016 z dnia 04.05.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zmieniona decyzją nr 521/2018
z 25.04.2018r. oraz decyzją nr 1305/2020 z dnia 18.10.2021r.;
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia;
e) Projekt umowy – załącznik nr 2 do SWZ;
f) Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru wykonany przez firmę Fire&Gass p. z o.o. sp. k, ul. Elewatorska 9, 15-620 Białystok,
g) Projekt techniczny szybu windowego dla podnośnika dźwigowego wykonany przez firmę DORBUD Zdzisław Kapłun, ul. Modrzewiowa 34, 58-200 Dzierżoniów
h) Przebudowa schodów wewnętrznych wykonany przez firmę DORBUD Zdzisław Kapłun, ul. Modrzewiowa 34, 58-200 Dzierżoniów
i) Ekspertyza

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.02.2022 | 10:00


» Location

58-200 Dzierżoniów


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in