Sprzedaż i sukcesywna dostawa środków czystości, produktów związanych z utrzymaniem czystości oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych do rąk na rzecz Muzeum Warszawy

» Notice description

• Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa środków czystości, produktów związanych z utrzymaniem czystości oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych do rąk (zwanych dalej łącznie produktami) na rzecz Zamawiającego;
• Przez sukcesywne dostawy należy rozumieć cykliczną sprzedaż i dostawę produktów na podstawie zamówień dostosowanych do aktualnych potrzeb Zamawiającego, składanych pisemnie za pośrednictwem poczty internetowej;
• Zestawienie poszczególnych produktów, będących przedmiotem niniejszego postępowania zostało określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu;
• Ilości poszczególnych produktów wskazane w w/w zestawieniu są szacunkowe i nie będą wiążące dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy;
• Dostawy poszczególnych partii produktów będą realizowane nie później niż do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówień, na podstawie których będą realizowane;
• Zamawiający przewiduje co najmniej jedną dostawę w miesiącu do każdego z miejsc dostaw, o których mowa poniżej. Dostawy odbywać się w dniu powszednie, w godzinach 08-12.
• Ceny jednostkowe poszczególnych produktów wskazane przez wykonawcę w formularzu cenowym nie ulegną zmianie w czasie obowiązywania umowy;
• Należne wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy będzie zgodne z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu cenowym wykonawcy;
• Zamawiający zapłaci wykonawcy ustalone wynagrodzenie po dostarczeniu przez wykonawcę zamówionej zgodnie z umową partią produktów, po ich odebraniu;
• Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę nie wyższą niż 61 500,00 zł brutto, kwota ta może nie być wykorzystana w całości.

Główne kody CPV:
Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:
• Środki czyszczące i polerujące 39800000-0;
• Różne produkty chemiczne 24960000-1;
• Produkty z tworzyw sztucznych 19520000-7;
• Rękawice jednorazowe 18424300-0;
• Artykuły higieniczne z papieru 33770000-8;
• Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym 39510000-0;
• Gotowe wyroby włókiennicze 39520000-3;
• Gąbki 39224320-7;
• Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety 33760000-5;
• Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju 39224000-8;
• Roztwory myjące 39831250-3;
• Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 33631600-8;
• Specjalistyczne produkty chemiczne 24950000-8;
• Detergenty 39831200-8;

Miejsca dostaw:
lokalizacje w obrębie m.st. Warszawy oraz w Palmirach (gmina Czosnów):
• Siedziba główna: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa,
• Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, 03-733 Warszawa,
• Muzeum Woli ul. Srebrna 12, 00-810 Warszawa,
• Korczakianum, ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa,
• PKiN, pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa,
• Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, Palmiry, 05-152 Czosnów,
• Muzeum Drukarstwa, ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa,
• Pracownia Muzeum Warszawy, ul. Dzielna 7, 00-154 Warszawa
• Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli – od 01.07.2022 r.

7. Istotne postanowienia:
• Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, za jego zgodą, które będą nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym niż podane przez Zamawiającego;
• Wykonawca musi udowodnić równoważność produktu Zamawiającemu;
• Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody równoważności oferowanych produktów oraz wpisać do formularza cenowego (załącznik nr 2) nazwę oferowanego produktu oraz jego producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnej nazwy produktu, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował produkt o nazwie wskazanej przez Zamawiającego;
• Wszystkie środki czystości zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Materiały opakowaniowe muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2022 | 12:00


» Location

00–272 Warszawa


» Category assortment

  • Personal hygiene products

» Buyer data

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28
00–272 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in