USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU (51-618) PRZY UL. Z. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 ORAZ KONWOJOWANIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

» Notice description

2. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług ochrony osób i mienia na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu (51-618) przy ulicy Wróblewskiego 1-5 (zwanego dalej Obiektem –
Załącznik nr 1 do SWZ) oraz konwojowania wartości pieniężnych ZOO Wrocław Sp. z o.o. Usługi będą świadczone w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Szczegółowy zakres usług określono
w Załączniku nr 2 do SWZ pod tytułem; „Regulamin i zakres obowiązków służby ochrony w ZOO Wrocław sp. z o.o.” oraz w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowej części zamówienia tj. usługi ochrony osób mienia (w tym patrol interwencyjny). Pozostałe usługi tj. konwojowania środków pieniężnych Wykonawca może wykonać z udziałem podwykonawcy.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach
o których mowa w art. 95 Pzp określone są w § 12 projektu umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.02.2022 | 10:00


» Location

51-618 Wrocław


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

ZOO Wrocław sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in