DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO MACERATORÓW

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO MACERATORÓW zgodnie z opisem
i wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
3.W formularzu asortymentowo – cenowym muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w Załączniku Nr 2 spowoduje odrzucenie danej oferty.
4.Pozostałe warunki zamówienia określa wzór umowy – stanowiący Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

Wymagany termin i warunki realizacji zamówienia:
1.Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w formie dostaw cząstkowych w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 (od poniedziałku do piątku) według pisemnych lub telefonicznych zamówień składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej lub innej upoważnionej osoby.
2.Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
3.Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zapotrzebowań cząstkowych przesyłanych w formie elektronicznej lub telefonicznie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
4.Termin liczony jest w następnym dniu roboczym od daty złożenia zamówienia.

Termin, forma płatności:
1.Termin płatności – płatność za realizację cząstkową, tj. za dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej będzie dokonywana przelewem terminie do 30 dni po dostawie i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2.Forma płatności – przelew.
3.W przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi
w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
4.Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres: apteka@cm-lancut.pl.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2021 | 10:00


» Location

37 - 100 Łańcut


» Category assortment

  • Timber and cellulose products

» Buyer data

Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o.
Paderewskiego 5
37 - 100 Łańcut
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in