Wykonanie prac polegających na realizacji wniosku do budżetu obywatelskiego pt.: „Zielony prostokąt w sercu Mokotowa” na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego na rok 2021 pt.: „Zielony prostokąt w sercu Mokotowa” na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (dalej: ZGN) na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanej bieżącym roku przez firmę ,,Educarium” sp. z o.o. na podstawie:
- projektu zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi zawartymi we wniosku
do budżetu obywatelskiego i protokołach uzgodnień wraz z mapą do celów projektowych,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- przedmiaru robót,
- kosztorysu inwestorskiego zawierającego adekwatny do rodzaju prac podatek VAT
(dalej: przedmiot zamówienia).
Teren, na którym realizowane będą prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 55/9 z obrębu 1-01-09 stanowiącej własność m.st. Warszawy. Projekt zakłada stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego, kameralnych miejsc spotkań, niewielkiego placu zabaw, skrzyń ogrodniczych dla mieszkańców, a także stojaków rowerowych. Podwórko zostanie wzbogacone o nowe nasadzenia drzew, krzewów bylin oraz małą architekturę. Realizacja opisywanego zadania przyczyni się do zaspokojenia fundamentalnych potrzeb mieszkańców, tj. potrzeby życia w zdrowej, estetycznej przestrzeni, w której dominuje urządzona i zadbana zieleń.
2. Teren opracowania zlokalizowany jest na działce ew. nr 55/9, z obrębu 1-01-09 administrowanej przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i stanowiącej własność m.st. Warszawy. Projekt zakłada stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego, kameralnych miejsc spotkań, niewielkiego placu zabaw, skrzyń ogrodniczych dla mieszkańców, a także stojaków rowerowych. Podwórko zostanie wzbogacone o nowe nasadzenia drzew, krzewów bylin oraz małą architekturę. Realizacja opisywanego zadania przyczyni się do zaspokojenia fundamentalnych potrzeb mieszkańców, tj. potrzebę życia w zdrowej, estetycznej przestrzeni, w której dominuje urządzona i zadbana zieleń.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.10.2021 | 10:00


» Location

02-660 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in