„Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście – zadanie nr 1, zieleniec przy ul. Tczewskiej”

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac ogrodniczych polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni przy ul. Tczewskiej na wrocławskich Kowalach, poprzez uporządkowanie skweru tak, aby nadać przestrzeni charakter miejskiego placu, będącego jednocześnie punktem przejściowym i miejscem spotkań mieszkańców (działki nr 54/2, 55/2, 119/2, AM-12 w obrębie Kowale).
Obecnie teren zieleńca jest nieuporządkowany, porośnięty trawą, krzewami i drzewostanem z gatunków rodzimych rosnących w układzie rozproszonym. Przez działkę przebiega jeden przedept łączący ul. Tczewską z ul. Szczycińską. W południowo-zachodniej części terenu znajduje się drewniana kładka przebiegająca przez kanał wodny. Nad terenem przebiega linia energetyczna, pod którą rosną drzewa, z mocno zredukowanymi koronami na skutek cięć redukujących pod wskazaną linią. Poza tym drzewostan jest w dobrym stanie zdrowotnym.
Celem realizacji zadania jest uporządkowanie istniejącej zieleni oraz stworzenie przestrzeni będącej zarówno miejscem komunikacji pomiędzy ulicami w postaci alejek żwirowych oraz placem spotkań i wypoczynku. Na obszarze placu o kształcie koła należy wybudować pergolę składającą się z 3 elementów (docelowo w kolejnych etapach realizacji projektu z 5 elementów), strefę wypoczynku w postaci wygodnych leżaków i nietypowych okrągłych siedzisk oraz rabaty kwietne. Przez część placu i rabaty kwietnej przebiegać ma ścieżka z nieregularnie ułożonych kamieni gnejsowych, a na nich zamontowana nowoczesna stalowa ławka.
Dokumentacja projektowa jest obszerniejsza niż zakres robót przewidziany do wykonania w obecnym postępowaniu przetargowym. Obecnie rezygnujemy z:
- budowy 88,50 m2 dwóch odcinków alejki żwirowej z opaską stalową,
- budowy dwóch drewnianych podestów,
- budowy 106 m2 nawierzchni z gnejsu,
- montażu 3 szt. nowoczesnych ławek stalowych,
- montażu 1 szt. okrągłej ławki,
- montażu 3 szt. stalowych szarych koszy,
- montażu 1 szt. stalowo-drewnianego leżaka,
- montażu 2 szt. stalowych elementów pergoli o kształcie domu,
Zmianie ulega również zaplanowana opaska stalowa z planowanej grubości 5mm na 3 mm.
UWAGA: Wszystkie prace prowadzone na terenie inwestycji muszą być wykonywane sprzętem nie cięższym niż 5,5 tony.
W razie konieczności wjazdu sprzętem cięższym niż 5,5 t każdorazowo należy taki zamiar zgłosić i uzgodnić z Zamawiającym. W miejscach zagrożenia zniszczenia nawierzchni bądź zagęszczenia gruntu konieczne jest wykonanie tymczasowej drogi technologicznej.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
CZĘŚĆ I: wykonanie robót budowlanych:
a) ogrodzenie terenu budowy, wygrodzenie stref niebezpiecznych, umieszczenie tablic ostrzegawczych oraz kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia,
b) tyczenie układu przestrzennego,
c) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
d) wycinka dwóch drzew młodych,
e) zabezpieczenie drzew i krzewów na czas trwania robót budowlanych,
f) roboty ziemne takie jak, wywóz gruzu, profilowanie i zagęszczanie podłoża,
g) budowa nawierzchni alejek i placu żwirowych z opaską stalową,
h) budowa nawierzchni z kamieni gnejsowych,
i) dostawa i montaż małej architektury: 3 szt. nowoczesnych ławek stalowych, 3 szt. okrągłych ławek, 2 szt. stalowych żółtych koszy, 2 szt. stalowo-drewnianych leżaków, 3 szt. stalowych elementów pergoli o kształcie domu, 10 szt. domków dla zapylaczy, 4 szt. budek lęgowych dla sikorki bogatki,
j) odtworzenie zniszczonych podczas prac nawierzchni.
CZĘŚĆ II: wykonanie prac ogrodniczych polegających na:
a) wydzieleniu rabat kwiatowych opaską stalową,
b) wykonaniu pielęgnacji drzew,
c) wykonaniu nasadzeń bylin i roślin cebulowych z zaprawą dołów i korowaniem, zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
d) założeniu łąki kwietnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
e) założeniu trawników dywanowych zgodnie ze sztuką ogrodn

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.07.2021 | 11:00


» Location

50-231 Wrocław


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in