Wykonanie wymiany starych witryn wystawowych na elewacji wschodniej oraz częściowo południowej i północnej w lokalu użytkowym nr 3 w budynku przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 11 w Warszawie

» Notice description

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
a) Demontaż istniejących starych witryn wystawowych,
b) Montaż nowych witryn wystawowych wykonanych z profili PCV w miejsce zdemontowanych starych witryn stalowo – szklanych,
c) Konserwacja stalowych elementów konstrukcyjnych budynku w obrębie wymienianych witryn wystawowych przez malowanie farbą do elementów stalowych,
d) Ocieplenie stalowych elementów konstrukcyjnych budynku wełną w obrębie wymienianych witryn wystawowych
e) Wykonanie obróbek blacharskich wymienianych witryn wystawowych,
f) Wykonanie parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych na kleju w obrębie wymienianych witryn wystawowych
g) Naprawa cokołów w obrębie wymienianych witryn wystawowych poprzez uzupełnienie tynku i pomalowanie farbami elewacyjnymi.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.06.2021 | 10:00


» Location

02-660 Warszawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in