Ubezpieczenia komunikacyjne środków transportowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz Spółek zależnych: GPW Inżynieria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia są następujące rodzaje ubezpieczeń:

- Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zwane dalej ubezpieczeniem OC,
- Ubezpieczenie Auto-Casco – zwane dalej ubezpieczeniem AC,
- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – zwane dalej ubezpieczeniem NNW.
- Ubezpieczenie Assistance zakres podstawowy,
- Ubezpieczenie Assistance zakres rozszerzony,
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym – Zielona Karta

Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SWZ pojazdy mechaniczne, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego użytkowaniu na podstawie tytułu prawnego innego niż prawo własności (jako przedmiot umowy leasingu, najmu, dzierżawy) oraz zakupione i zgłoszone do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 2-4 do SWZ.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy, tj. wzór umowy, stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ.

Uwaga:
Wykonawca w celu pozyskania tych informacji winien przekazać Zamawiającemu oryginał Oświadczenia Wykonawcy do zachowania poufności danych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. W odpowiedzi Załącznik nr 6 do SWZ zostanie przesłany Wykonawcy za pośrednictwem Platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2021 | 10:00


» Location

40-026 Katowice


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in