Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych na potrzeby Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
1. Zamówienie obejmuje:
Prace polegające na wykonaniu niezbędnych prac modernizacyjno-budowlanych (wykonanie przejść przez ściany bez naruszenia elementów konstrukcyjnych) oraz zakupie, dostawie i montażu klimatyzatorów typu SPLIT (z funkcją pracy całorocznej) w pomieszczeniach magazynów leków MSSW w skrzydłach A, B, C, D budynku na piętrach od 0 do 6. Urządzenia należy wyposażyć w moduł do komunikacji wi-fi. Dodatkowo należy zakupić i dostarczyć urządzenie przenośne typu tablet z możliwością podłączenia do wi-fi i z aplikacją umożliwiającą odczyt aktualnych parametrów zamontowanych urządzeń.
Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zlokalizowane mają być w okolicy obsługiwanych pomieszczeń na elewacji budynku. Odprowadzenie skroplin do najbliższego pionu kanalizacyjnego lub syfonu zlewu/umywalki. W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie należy doposażyć urządzenia w pompki skroplin. Dopuszcza się prowadzenie instalacji bez bruzdowania, np. w korytkach instalacyjnych. Zasilanie należy podłączyć do najbliższego obwodu elektrycznego.
• Ilość klimatyzatorów - 35szt.
• Moc chłodnicza urządzeń 3,5kW
• grzałka tacy ociekowej o mocy 150W
• grzałka karteru sprężarki o mocy 20W
• nawiew 4D
• filtry: antybakteryjny, coldnanoair, elektrostatyczny
• system kontroli nawiewu
• tryb smart follow
• w wyposażeniu sterownik bezprzewodowy
• sterownik przewodowy jako opcja
• funkcja utrzymywania temperatury smart 8 stopni
• 1W w trubie czuwania
• pozłacane lamele
• funkcja autodiagnozy
• funkcja snu
2. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga złożenia ofert po odbyciu wizji lokalnej. Mając na uwadze powyższe przed terminem złożenia oferty do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana wizja lokalna celem uzyskania wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający określa termin wizji lokalnej na dzień ……….2021r godz. …….. .Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w Budynku A, pokój Dział Techniczny.
Telefon kontaktowy 22 47 35 401
3. Jeżeli specyfikacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych sprzętów znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy P.z.p. dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty równoważne” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania „produktów równoważnych”, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających ten sprzęt. Dokumenty te będą podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji Zamawiającego o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Termin wykonania zadania nie dłuższy niż do 31.08.2

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2021 | 11:00


» Location

04-749 Warszawa


» Category assortment

  • Cooling and heating devices

» Buyer data

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in