Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań na stan zachowania siedlisk na obszarach Natura 2000: Ostoja Jaśliska PLH180014, Mrowle Łąki PLH180043 oraz Łukawiec PLH180024