Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Piotrków Tryb. Przyłączenie do sieci nN budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Krężna, dz. nr ewid. 534/3