Tkaniny do produkcji odzieży ochronnej - Fabrics for the production of protective clothes

» Notice description

PL
I. Przedmiot zapytania
Niniejszy dokument jest oficjalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez IMPEL SA - Biuro Zakupów Grupy Impel, które jest operatorem grup zakupowych dla Grupy Impel i jednocześnie prowadzi postępowania zakupowe w imieniu i na rzecz Spółek Grupy Impel.
Poniższe zapytanie zostało wystosowane w imieniu i na rzecz Spółki Impel Delivery Sp. z o.o.
Przedmiotem zapytania jest wybór oferenta, który będzie świadczył sukcesywne dostawy tkanin do produkcji odzieży ochronnej. Szczegółowa specyfikacja jak i formularz ofertowy znajdują się w zakładce "dokumenty zamówienia". Bardzo proszę o uzupełnienia formularza ofertowego i załączenie go do oferty. Równolegle z ofertą proszę także o przesłanie próbek do testów - na adres: Mateusz Tuga, Impel Delivery Sp. z o.o., ul.Lipowa 25, 59-950 Ruszów

Zapytanie składa się z:
 Załącznika nr 1 –Formularz ofertowy z SIWZ

SKUTEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Biorąc udział w postępowaniu Oferent wyraża gotowość dostarczenia wyznaczonych przez Zamawiającego nieodpłatnych wzorów do testów (o ile dotyczy to przedmiotu postępowania).

II. Termin obowiązywania oferty

Oferent będzie związany ofertą w ciągu przynajmniej 90 dni od dnia upływu składania ofert.
IV. Warunki składania ofert
1. Komplet dokumentów, wyszczególnionych w pkt. I, należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej, w terminie wskazanym w parametrach postępowania.
2. Wszelkie dodatkowe pytania i wyjaśnienia mogą być wymieniane między prowadzącym postępowanie a Oferentem poprzez platformę zakupową.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w wyczerpujący sposób dostarczyć Państwu informacji odnośnie naszych oczekiwań. W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ENG
I. Subject of the inquiry
This document is an official inquiry sent by IMPEL SA - the Impel Group Purchasing Office, which is the operator of purchasing groups for the Impel Group and at the same time conducts procurement procedures on behalf of and for the Impel Group companies.
The following inquiry was made on behalf of and for the benefit of Impel Delivery Sp. z o.o.
The subject of the inquiry is the selection of a supplier who will provide successive deliveries of fabrics for the production of protective clothing. Detailed specification and the offer form can be found in the "order documents" tab. Please complete the offer form and attach it to the offer. Simultaneously with the offer, please also send samples for testing - to the following address: Mateusz Tuga, Impel Delivery Sp. z o.o., Lipowa 25, 59-950 Ruszów, POLAND.

The inquiry consists of:
 Attachment No. 1 - Offer form with specification

EFFECT OF PARTICIPATION IN THE PROCEDURE
1. By participating in the procedure, the Supplier expresses its readiness to provide the free test specimens designated by the Ordering Party (if it concerns the subject of the procedure).

II. Offer validity period

The supplier will be bound by the offer within at least 90 days from the date of the offer submission deadline.
IV. Conditions for submitting offers
1. A set of documents specified in point I, must be submitted in electronic form on the purchasing platform, within the time limit specified in the parameters of the procedure.
2. Any additional questions and explanations may be exchanged between the person conducting the procedure and the Bidder via the purchasing platform.

We have made every effort to provide you with comprehensive information about our expectations. In case of any additional questions or doubts, we remain at your disposal.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2021 | 23:00


» Location

53-111 Wrocław


» Category assortment

  • Clothing, footwear, bags, accessories

» Buyer data

Centralne Biuro Zakupów
Ślężna 118
53-111 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in