„Sukcesywna dostawa olejów silnikowych i hydraulicznych, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, hamulcowego oraz smaru na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie.”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostaw olejów silnikowych i hydraulicznych, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, hamulcowego oraz smaru (według obowiązujących przepisów prawnych – norm, aprobat, specyfikacji) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie.
Warunki dostawy: dostawa do siedziby Zamawiającego tj. ul. Grabowiecka 18b, 22-500 Hrubieszów na koszt Wykonawcy.
Ilość i asortyment dostaw określone zostały w załączniku Nr 1 do zapytania – Formularz ofertowy. Ilość dostaw poszczególnych asortymentów są orientacyjne. W zależności od zaistniałej sytuacji Zamawiającego ( np. brak faktycznego zapotrzebowania na poszczególne asortymenty dostaw lub brak dopływu środków budżetowych) dopuszcza się prawo zmniejszenia ilości wybranych asortymentów lub całkowitego odstąpienia od niektórych asortymentów dostaw.
Faktyczne ilości dostaw uzależnione będą od potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość dostaw nie może przekroczyć kwoty określonej w zawartej umowie.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy będzie odpowiedniej jakości – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakości oraz kart charakterystyki dostarczonego asortymentu przy każdorazowej dostawie. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów statkować będzie odmową przyjęcia dostarczonego asortymentu. Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości przedmiotu dostawy objętego umową będących następstwem ich niezgodności z obowiązującymi normami.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
- I dostawa: do 26 marca 2021 roku
- II dostawa: do 24 września 2021 roku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.03.2021 | 11:00


» Location

22-500 Hrubieszów


» Category assortment

  • Consumables for machines and equipment

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka 18B
22-500 Hrubieszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in