Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz jednostek organizacyjnych

» Notice description

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz jednostek organizacyjnych w zakresie:
a) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
b) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
c) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia;
d) ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC, ASSISTANCE).
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ, w skład którego wchodzą:
a) szczegółowe warunki zamówienia;
b) wykaz budynków Urzędu Miasta Zgorzelec;
c) wykaz budynków – szkoły, przedszkola;
d) wykaz budowli;
e) wykaz garaży;
f) wykaz wiat;
g) wykaz sprzętu komputerowego Urzędu Miasta Zgorzelec;
h) wykaz sprzętu komputerowego Hali PGE Zgorzelec;
i) wykaz sprzętu komputerowego jednostek oświaty;
j) wykaz pojazdów;
k) wymagana treść klauzul dodatkowych – obligatoryjnych;
l) klauzule dodatkowe – fakultatywne;
m) szkodowość.
3) Jeżeli w zakresie wymaganych przez Zamawiającego rodzajów ubezpieczeń, ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują warunki lub limity odpowiedzialności korzystniejsze niż określone w niniejszej SIWZ, przyjmuje się, że w tym zakresie zastępują one te warunki lub limity odpowiedzialności.
4) Zamawiający jest obsługiwany przez Brokera Ubezpieczeniowego – Dom Brokerski „EM Brokers” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wyszogrodzkiej 8/119, Oddział w Zgorzelcu, przy ul. Wyspiańskiego 77d, który uczestniczy w niniejszym postępowaniu i będzie pośredniczyć przy zawieraniu oraz realizacji umów ubezpieczeniowych.

2. Podwykonawstwo:
1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na wystawianiu polis ubezpieczeniowych oraz prowadzeniu likwidacji szkód majątkowych i komunikacyjnych, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub podwykonawcę;
2) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
3) W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne lub podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby.
4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Domańskiego 7
Zgorzelec 59-900
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
Zgorzelec 59-900
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in