Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na okres 24 miesięcy.

» Notice description

3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki pocztowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie) jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zmianami) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
3.2 Zakres zamówienia został określony w:
1) Szczegółowym Opisie Zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ
3) Wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ
3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 64110000-0 – usługi pocztowe
• 64112000-4 – usługi pocztowe dotyczące listów
• 64113000-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek
KLAUZULA ZATRUDNIENIA-
3.4 Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp. wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, osób wykonujących czynności w zakresie doręczania i wydawania przesyłek, a w szczególności doręczania i wydawania przesyłek zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania cywilnego nadanych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz wykonujących czynności operacyjne związane z realizacją usług pocztowych w placówkach nadawczo – oddawczych w sytuacji, gdy wykonawca/podwykonawca nie wykonuje wymienionych w tym punkcie czynności samodzielnie.
3.5 Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania osób, wykonujących czynności wymienione w pkt. 3.4.
3.6 Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Oświadczenia o zatrudnieniu osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o pracę, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawarte z pracownikami oraz dokumenty wymienione poniżej:
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3.7 Za nieprzedłożenie oświadczenia, kopii umów o pracę lub innych dokumentów w wyznaczonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w § 7 ust. 2 pkt. 6 Umowy
3.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3.9 Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących czynności wymienione pkt. 3.4 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Dąbrowskiego 7
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Powiat Piotrkowski
ul. Dąbrowskiego 7
Piotrków Trybunalski 97-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in