Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno od km 2+063,00 do km 6+441,41.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Wacławów – Sławno
od km 2+063,00 do km 6+441,41, na odcinku długości 4 378,41 m, na terenie gminy Wolanów i Zakrzew, obejmujących między innymi:
a) wytyczenie granic działek zgodnie z decyzją ZRID,
a) budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m,
b) wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem,
c) wykonanie chodnika,
d) rozbudowę czterech skrzyżowań,
e) przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
f) wykonanie odwodnienia drogi tj. rowów otwartych, wpustów z przykanalikami, studzienek ściekowych, przepustów pod drogą główną i zjazdami,
g) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
h) wykonanie robót przygotowawczych (w tym m. in. wycinka drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe),
i) regulację wysokościową studzienek teletechnicznych i zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi istniejącej sieci teletechnicznej i elektrycznej.
Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi – słupek betonowy (beton zbrojony z krzyżem u góry) w odległości dobrej widoczności z punktu na punkt nie większej niż 200 m oraz w punktach załamania granicy.
Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach oferty podane jest w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym Formularz 2.2 do SIWZ. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:
 wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające z SST i dokumentacji projektowej,
 wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SIWZ (projektu umowy, SST, dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego).
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Kosztorysie ofertowym oraz:
 dokumentacji projektowej,
 Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST),
zawartych w Tomie III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
1. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, SST, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
2. Materiały, o których mowa w pkt 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w SST.
3. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje Inspektor Nadzoru.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 13:00


» Location

ul. Graniczna 24
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in