Bieżące utrzymanie dróg 2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Bolesław w 2021 roku.
Zakres zamówienia obejmuje:
- bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z mechanicznym obcinaniem krawędzi,
- bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami,
- bieżące remonty fragmentów nawierzchni bitumicznych poprzez położenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- bieżące remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie i uzupełnianie oznakowania poziomego, pionowego, informacyjnego dróg,
- regulacja pionowa urządzeń podziemnych tj. studzienek ściekowych, studzienek kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych,
- ścinka poboczy,
- czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików,
- czyszczenie rowów z namułu,
- inne roboty remontowe, konserwacyjne zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
Szczegółowe rodzaje robót objętych zamówieniem oraz szacunkowe ilości wyszczególnione są w załączniku nr 1a (ilości robót są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Główna 58
Bolesław 32-329
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Bolesław
ul. Główna 58
Bolesław 32-329
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in