Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.39.2020.U

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości –
2 zadania częściowe.
Zamówienie zostało podzielone na 2 części tj.:


1) Zadanie częściowe nr 1
Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dobieszów, gmina Pawłowiczki, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26/2 o powierzchni 0,0600 ha z a.m. 3, położonej w terenie oznaczonym jako: kompleksy użytków rolnych o klasach I-III chronione dla rolnictwa, a klasy I-II uznaje się za wyłączone z zabudowy.
Celem wyceny jest określenie aktualnej wartości nieruchomości przekazanej nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego, a nie wykorzystaniem jej zgodnie z celem przekazania, tytułem zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości zgodnie z art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 19.10.1991r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 poz. 396 ze zm.).

Pozostałe informacje.
• Wycenę należy sporządzić w formie operatu szacunkowego w jednym egzemplarzu.
• Wykonawca przekazuje Zamawiającemu operat szacunkowy protokołem zdawczo – odbiorczym.

2) Zadanie częściowe nr 2
Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Biskupice, gmina Byczyna, powiat kluczborski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 8/2 z a.m. 4 część o powierzchni 0,2322ha (powierzchnia całkowita 0,3903ha), przeznaczonej pod strefy zabudowy mieszkaniowej i usług obejmujące zabudowę rolniczą (zagrodową) – MU.
Celem wyceny jest określenie aktualnej wartości nieruchomości przekazanej nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego, a nie wykorzystaniem jej części o powierzchni 0,2322ha zgodnie z celem przekazania, tytułem zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości zgodnie z art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U.
z 2020 poz. 396 ze zm.).

Pozostałe informacje.
• Wycenę należy sporządzić w formie operatu szacunkowego w jednym egzemplarzu.
• Wykonawca przekazuje Zamawiającemu operat szacunkowy protokołem zdawczo – odbiorczym.

3.2. Pozostałe wymogi i sposób wykonania zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 09:45


» Location

1-go Maja 6
Opole 45-068
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
1-go Maja 6
Opole 45-068
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in