Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg publicznych gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Ozorkowa w roku 2021. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wykonywane będą mieszanką mineralno - asfaltową metodą "na gorąco".
2. Metoda „na gorącą” winna być wykonywana zgodnie ze sposobem przedstawionym w warunkach wykonania robót.
3. Zamawiający określił w formularzu ofertowym przewidywane ilości masy w m2 „na gorąco” przez okres obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. Ilość masy jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji umowy.
Faktyczne ilości wykonanych prac w okresie obowiązywania umowy będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a więc mogą odbiegać od ilości wskazanych w formularzu ofertowym.
Zamówienie dotyczy uzupełniania ubytków w całym 2021r. w tym:
- uzupełnienie ubytków po okresie zimowym 2020/2021 w terminie do dnia 30.04.2021 r. w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Ozorkowa. Uzupełnienie ubytków nastąpi na podstawie przesłanego przez Zamawiającego do Wykonawcy zlecenia.
- uzupełnienie ubytków na podstawie zleceń przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy.
4. Wykonawca prowadząc prace w pasie drogowym zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest również do przestrzegania innych przepisów dotyczących przedmiotu umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Wigury 1
Ozorków 95-035
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Miasto Ozorków
ul. Wigury 1
Ozorków 95-035
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in