Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów – Augustów (I Etap).

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą Przebudowa drogi powiatowej Zakrzew – Wolanów - Augustów (I Etap), na dwóch odcinkach o łącznej długości 1 549,57 m. Odcinek 1 od km 15+287,25 do km 16+543,35 długości 1 256,10 m oraz Odcinek 2 od km 16+546,50 do km 16+839,97 długości 293,47 m na terenie gminy Wolanów, obejmujących między innymi:
• przebudowę jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m,
• wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem,
• wykonanie chodnika,
• przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
• wykonanie odwodnienia drogi,
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
• wykonanie robót przygotowawczych (w tym m. in, roboty rozbiórkowe, przebudowa kablowych linii teletechnicznych),
• zabezpieczenie wodociągu innych sieci uzbrojenia podziemnego, regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych i wodociągowych,
• przebudowę drogi wewnętrznej w km 16+417.
Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni.
W trakcie robót związanych z przebudową drogi, PKP wykona prace związane z poszerzeniem przejazdu, w celu dostosowania jego szerokości do parametrów projektowanej drogi.
Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach oferty podane jest w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym Formularz 2.2 do SIWZ. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:
 wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające z SST i dokumentacji projektowej,
 wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SIWZ (projektu umowy, SST, dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego).
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Kosztorysie ofertowym oraz:
 dokumentacji projektowej,
 Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST),
zawartych w Tomie III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
1. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, SST, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.
2. Materiały, o których mowa w pkt 1., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w SST.
3. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje Inspektor Nadzoru.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2021 | 13:00


» Location

ul. Graniczna 24
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in