Zakup wyposażenia i doposażenia pracowni oraz warsztatów szkolnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i doposażenia pracowni oraz warsztatów szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i doposażenia pracowni oraz warsztatów szkolnych w CKZiU szczegółowo opisanych w specyfikacji wyposażenia (załącznik nr 1 do SIWZ).
Zamawiający informuje, że zamówienie na Pracownie budowlaną oraz Pracownie energetyki odnawialnej (znak sprawy: CKZiU.272.1.2020) było już przedmiotem zamówienia ogłaszanego w dniu 05.11.2020 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja zamawianego sprzętu, narzędzi) znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. a) w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia; b) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być takie same lub lepsze w stosunku do parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o lepszych parametrach; c) w sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; d) w przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego urządzenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach. 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie – jednostka organizacyjna Powiatu Gnieźnieńskiego realizując projekt WRPO nr RPWP.08.03.01-30-0027/18 „Zawodowy sukces – nowa jakość w zawodzie” przeprowadza niniejsze zamówienie. Celem projektu jest podniesienie jakości zajęć z przedmiotów zawodowych oraz umożliwienie realizacji podstaw programowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Zakup wyposażenia do pracowni zawodowych umożliwi utworzenie nowoczesnych pracowni umożliwiających realizację przedmiotów zawodowych i praktyk nauki zawodu oraz przeprowadzenie egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przekazać do użytkowania sprzęty/ narzędzia opisane w załączniku nr 1 do SIWZ w wyznaczonym terminie do CKZiU, zgodnie ze swoją ofertą w wyznaczonym terminie oraz zapewnić montaż, uruchomienie, szkolenie jak i uzyskać odpowiednie atesty, rejestracja we właściwym terenowo Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego (w przypadku wózka widłowego), jeżeli wymagają tego przepisy prawa. 4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami. 5. Niewypełnienie kolumny 4 i 6 oraz wypełnienie jej zapisami typu "zgodne z SIWZ" czy "jak wymagał Zamawiający" itp. (załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy) skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej w terminie do 30 dni od dnia udokumentowanego wpływu faktury wraz z ostatecznym bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym, do Sekretariatu CKZiU w Gnieźnie, ul. Juliusza Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiące, liczone od dnia odbioru. Gwarancją objęty jest cały przedmiot zamówienia, i tak: część I zamówienia - Spawalnia z wyjątkiem: - rękawic spawalniczych (poz. 8 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ), - fartuch spawalniczy – skóra licowa (poz.9 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ),- zestaw instrukcji BHP (poz.11 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ), - zestaw tablic BHP (poz.12 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ), gdzie Zamawiający nie wymaga gwarancji. część II zamówienia – Wózek jezdniowy. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 5. Odbioru sprzętu będzie dokonywał dyrektor CKZiU w Gnieźnie. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie protokołami zdawczo-odbiorczymi podpisanymi przez Dyrektora CKZiU w Gnieźnie. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 09:00


» Location

Słowackiego 45/47
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
Słowackiego 45/47
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in