Wymiana masztów telekomunikacyjnych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana masztów telekomunikacyjnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdz. XVII dokumentacji postępowania oraz w Załączniku nr 2 do dokumentacji postępowania.
3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony asortyment min. 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji - liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.
W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • TV and radio broadcasting infrastructure and services

» Buyer data

Komenda Stołeczna Policji
ul. Nowolipie 2
Warszawa 00-150
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in