Wymiana wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w budynku administracyjno – biurowym przy Al. Lotników Polskich 1 w Świdniku zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Świdniku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w budynku administracyjno – biurowym przy Al. Lotników Polskich 1 w Świdniku zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Świdniku. Zakres robót obejmuje:
-instalacje oświetlenia podstawowego,
-instalacje gniazd wtykowych 230V,
-instalacje obwodów trójfazowych 400V,
-ochrona od porażeń.
-oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - istniejące
2. Szczegółowy opis zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lata licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy. Zamawiający, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 12:00


» Location

Niepodległości 13
Świdnik 21-047
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Świdnicki
Niepodległości 13
Świdnik 21-047
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in