Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim - III przetarg

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (Zadanie 1 - Szpital w Malborku, Zadanie 2 - Szpital w Nowym Dworze Gdańskim). 2. Zakres przedmiotu zamówienia: przygotowanie posiłków wraz z dostawą w ilościach wynikających z liczby żywionych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie w okresie 12 m-cy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. 4. Przygotowanie posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04. 2004 r w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 2004 r. ze zmianami) i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1252) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy. 5. Wszystkie elementy wykonywanej usługi muszą być zgodne z procedurami systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)). Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Armii Krajowej 105/106
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Catering services

» Buyer data

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in