Przebudowa stacji uzdatniania wody

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody” w miejscowości Nowa Wieś, działka nr 173/1.
Przedmiotowe przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na przebudowie wraz z rozbudową stacji uzdatniania Wody, o zdolności produkcji wody uzdatnianej w ilości Qh=80,0 m3 /h oraz wydajności pompowni drugiego stopnia zasilającej wodociągowy – gminny, system sieci odbiorczej wielkości Qhmax=200 m3/h, przy stałym poziomie ciśnienia zasilania. Wymiana istniejących w stacji uzdatniania wody urządzeń oraz części instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i sterowniczych, z uwagi na ich znaczny stopień zużycia. Nie zmienia się istniejącej technologii uzdatniania wody.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
-prace remontowe istniejących instalacji technologicznych i towarzyszących
wod-kan
-wymianę aeratorów wody surowej,
-wymianę zbiorników filtracyjnych,
-wymianę sprężarek,
-wytyczenie wykonania remontowanych robót budowlanych i wykończeniowych,
-wytyczenie wykonania prac remontowych istniejących instalacji sterowania i automatyki,
-wytyczenie techniczne dla drugiego etapu prac planowanych do wykonania.
Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego:
-Aeracja – napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym w Czesie przetrzymania minimum 120 sekund, ilość powietrza 10% ilości wody
-Filtracja dwustopniowa – odżelazienie na złożu mieszanym z prędkością filtracji vF<10 m/h,
-Napowietrzanie
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
-Organizację i zabezpieczenie terenu budowy,
-opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano – montażowych,
-zabezpieczenie terenu budowy,
-wykonanie niezbędnych badań i prób,
-uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera:
-dokumentacja projektowa,
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ,
-wzór umowy,
-przedmiar robót – dokument pomocniczy.
Załączony do SIWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów nowych i nieużywanych, stanowiących jego własność. Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa, oraz powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów.
Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Cena musi uwzględniać również koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 60 miesięcy, a maksymalny na 84 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”.
Gwarancja obejmuje wszelkie materiały i urządzenia oraz wykonane prace budowlane przez cały deklarowany przez Wykonawcę okres bez żadnych wyjątków
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
W sytuacji, gdy Zamawiający w dokumentacji przetargowej użył przy opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, działanie takie miało na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca w każdym przypadku może zaproponować materiały równoważne z tym, że oferowane produkty równoważne powinny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji postępowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

Ciechocin 172
Ciechocin 87-408
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172
Ciechocin 87-408
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in