„USŁUGI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG I ULIC POWIATOWYCH” z podziałem na części: Część nr 1. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych Część nr 2. Usługa transportowa samochodem o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em oraz samochodem o ładowności do 3,5 Mg

» Notice description

„USŁUGI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG I ULIC POWIATOWYCH” z podziałem na części:
Część nr 1. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych
Część nr 2. Usługa transportowa samochodem o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em oraz samochodem o ładowności do 3,5 Mg
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Dziale B SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, Kosztorysach Ofertowych, oraz załącznikach do Siwz: Istotnych postanowień do umowy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług p.n.:
„USŁUGI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG I ULIC POWIATOWYCH”
z podziałem na części:

Część nr 1. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych
Część nr 2. Usługa transportowa samochodem o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em oraz samochodem o ładowności do 3,5 Mg

CZĘŚĆ nr 1 - Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych

1. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych w ilości 2 424 900,00 m2
2. Szacunkowa powierzchnia koszenia w ciągu dróg powiatowych z podziałem na poszczególne gminy:

1) Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Brusy :
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 165 000,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 495 000,00.

2) Wykaszanie rowu infiltracyjno - odparowywującego w ciągu drogi powiatowej nr 2617G od DW235 do miejscowości Lubnia (lewa strona) wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Lubnia (z wywozem trawy):
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 1 000,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 3 000,00.

3) Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Chojnice:
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 222 000,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 660 000,00.

4) Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Czersk:
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 136 000,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 408 000,00.

5) Wykaszanie traw i chwastów z wywozem skoszonej trawy z pasów zieleni przy ulicach powiatowych na terenie miasta Czersk (z wywozem trawy):
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 30 000,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 120 000,00.

6) Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Konarzyny:
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 33 500,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 100 500,00.

7) Wykaszenie rowu infilracyjno-odparowywującego w ciągu drogi powiatowej nr 2512G od DW212 do miejscowości Konarzyny (prawa strona)(z wywozem trawy)
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 5 000,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 15 000,00.

8) Wykaszanie traw i chwastów z wywozem skoszonej trawy z pasów zieleni przy ulicach powiatowych na terenie miasta Chojnice (z wywozem trawy):
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 83 400,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 333 600,00.

9) Ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 2634G Charzykowy -Karolewo (koszenie rowów przyległych do ścieżki oraz poboczy na ścieżce i drodze ręcznie i mechanicznie łącznie ze skarpami - cała szerokość pasa drogowego - z wywozem trawy):
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 15 500,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 62 000,00.

10) Ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 2410G Czersk-Malachin (koszenie rowów przyległych do ścieżki oraz poboczy na ścieżce i drodze ręcznie i mechanicznie łącznie ze skarpami – cała szerokość pasa drogowego - z wywozem trawy):
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 17 000,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 68 000,00.

11) Ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 2624G Charzykowy – Chociński Młyn (koszenie rowów przyległych do ścieżki oraz poboczy na ścieżce i drodze ręcznie i mechanicznie łącznie ze skarpami – cała szerokość pasa drogowego - z wywozem trawy):
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 26 000,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 52 000,00.

12) Ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 2624G i 2628G DW212 - Charzykowy – Chojniczki (koszenie rowów przyległych do ścieżki oraz poboczy na ścieżce i drodze ręcznie i mechanicznie łącznie ze skarpami – cała szerokość pasa drogowego - z wywozem trawy):
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 17 200,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 68 800,00.

13) Droga powiatowa nr 2624G na odcinku DW 235 – Krojant - DK 22 (koszenie rowów przyległych do ścieżki oraz poboczy na ścieżce i drodze ręcznie i mechanicznie łącznie ze skarpami – cała szerokość pasa drogowego)
- powierzchnia jednokrotnego koszenia [m²] 13 000,00 ;
- powierzchnia szacunkowa przyjęta do koszenia w okresie terminu umowy [m²] 39 000,00.


3. Termin wykonania podstawowego (pierwszego) koszenia obejmującego miasto Chojnice, miasto Czersk, gminę Chojnice, gminę Czersk, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2634G Charzykowy – Karolewo, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2410G Czersk – Malachin, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2624G-2628G-DW212 Charzykowy - Chojniczki w ilości: 519 100,00 m² wykonawca wykona w terminie do 21 dni kalendarzowych lub 28 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. ( kryterium oceny ofert).
4. Zakres i szczegółową lokalizację wykonywania kolejnych koszeń, zamawiający określi,
w odrębnych zleceniach sukcesywnie.
5. Wykonawca wykona zlecony zakres usług, o którym mowa w pkt. 4 w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania od zamawiającego zlecenia faxem lub na adres e-mail.
6. Kryteria oceny ofert: Cena - 60%,
Termin wykonania podstawowego (pierwszego) koszenia obejmującego miasto Chojnice, miasto Czersk, gminę Chojnice, gminę Czersk, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2634G Charzykowy – Karolewo, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2410G Czersk – Malachin, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2624G-2628G-DW212 Charzykowy - Chojniczki w ilości: 519 100,00 m ² liczony od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego faxem lub emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. ( kryterium oceny ofert). – 40%
do 21 dni kalendarzowych - 40 pkt
do 28 dni kalendarzowych - 0 pkt

7. Oferta, w której nie podano żadnego terminu: Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje termin wykonania 28 dni i wówczas Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
Oferty, w których podano termin dłuższy niż 28 dni, będą odrzucone jako niezgodna z zapisami siwz.
8. Wymagana szerokość koszenia min. 1,2 m (na odcinkach zamiejskich) oraz cała szerokość pasa drogowego na obszarach zabudowanych. Usługi wykonywane mechanicznie muszą być uzupełnione ręcznym obkoszeniem przy drzewach i urządzeniach drogowych. Maksymalna wysokość roślin pozostałych po skoszeniu do 5 cm.

9. Uwaga: na terenie miasta Brusy i Czersk z wywozem trawy.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1320 ze zm.).
1) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Usługa związana z koszeniem traw i chwastów – operator kosiarki
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania usługi uzgodniony z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

CZĘŚĆ NR 2. Usługa transportowa samochodem o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em oraz samochodem o ładowności do 3,5 Mg
1. Samochodem o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em
1) Wynajem samochodu skrzyniowego o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em do transportu materiałów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych .
2) Miejsce realizacji zamówienia: teren powiatu chojnickiego.
3) Obsługa 2 osobowa: operator HDS zarazem pracownik fizyczny i kierowca + 1 pracownik fizyczny
4) Wymagane wyposażenie dla auta z HDS-em:
 chwytak do drewna długiego,
 chwytak dwuszczękowy.
Uwaga: HDS musi posiadać aktualne przeglądy Dozoru Technicznego!
Zakres usług – do 350,00 godz.
2. Samochodem o ładowności do 3,5 Mg
1) Wynajem samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5 Mg do transportu materiałów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych
2) Miejsce realizacji zamówienia: teren powiatu chojnickiego
3) Obsługa 2 osobowa: kierowca zarazem pracownik fizyczny + pracownik fizyczny
Zakres usług – do 1400,00 godz.
3. Kryteria oceny ofert: Cena - 60%,
Termin podstawienia samochodu o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em oraz samochodu o ładowności do 3,5 Mg liczony od godziny zgłoszenia - 40%
do 24 godzin - 40 pkt
do 48 godzin - 0 pkt
Oferta, w której nie podano żadnego terminu: Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje termin podstawienia sprzętu 48 godzin i wówczas Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
Oferty, w których podano termin dłuższy niż 48 godzin, będą odrzucone jako niezgodna z zapisami siwz.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. - Dz. U. z 2020, poz. 1320 ze zm.).
1) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) Usługa transportowa samochodem o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em – operator HDS
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.
Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.02.2021 | 10:00


» Location

31 Stycznia 56
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Powiat Chojnicki
31 Stycznia 56
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in