„Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są kompletne roboty budowlane związane z zadaniem pn.: „Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich”.
2. Lokalizacja budowanego placu znajduje się w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
3. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu manewrowego, zjazdu, poboczy oraz placu pod zestaw przystankowy dla obsługi komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego w Nadolicach Wielkich. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przebudowa drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr 334/1, polegająca na poszerzeniu jezdni. Działka nr 309/733 na której będzie prowadzona inwestycja obecnie jest terenem nieużytkowanym, porośniętym roślinnością niską z pojedynczym drzewostanem w jej południowo-zachodniej części miejscowości. Plac manewrowy został zaprojektowany w formie połączenia jezdni ul. Rzecznej z jezdnią drogi dojazdowej na dz. nr 334/1. Projektowana nawierzchnia jezdni placu manewrowego wykonana będzie z kostki betonowej 16x16x16 cm. Jezdnia będzie miała szerokość 6,0 m i obramowana będzie krawężnikami wtopionymi o świetle h=0 cm i wystającym o świetle h=12 cm. Po obu stronach krawędzi jezdni zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m. Po południowej stronie jezdni placu manewrowego zaprojektowano plac o nawierzchni z kostki betonowej i wymiarach 4,5x10 m przeznaczony pod zestaw przystankowy – wiatę, tablicę informacyjną, kosz na śmieci. Dojście do placu zapewni chodnik szerokości 1,5 m. Połączenie krawędzi jezdni ul. Rzecznej z placem manewrowym zapewni zjazd publiczny o nawierzchni z kostki betonowej, szerokości 6,0 m i wyokrąglony łukami kołowymi o R = 5,0 m i R = 10,0 m. Połączenie krawędzi jezdni drogi dojazdowej na dz. nr 344/1 z placem manewrowym zostanie wykonane za pomocą łuków kołowych o promieniu R = 5,0 m i R = 12,0 m.
4. Podstawowy zakres robót związanych z budową obejmuje w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze obejmujące:
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowy z tłucznia i wywiezienie gruzu,
2) Roboty ziemne obejmujące:
- mechaniczne korytowanie pod jezdnię, chodnik i na poszerzeniach wraz z wywozem gruntu na składowisko i utylizacją,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
3) Wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia jezdni zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi, nawierzchnia z betonu asfaltowego,
4) Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni placu dla komunikacji gminnej zbiorowej zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi, nawierzchnia z kostki betonowej 16x16cm,
5) Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,
6) Wbudowanie krawężników i obrzeży drogowych ograniczających nawierzchnie z kostki betonowej wraz z wykonaniem ław z oporem
7) Wykonanie nawierzchni włączenia jezdni placu manewrowego do ulicy Rzecznej zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi,
8) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi,
9) Urządzenie trawników,
10)Wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
5. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji robót, o których mowa w punkcie 3 i 4., w szczególności:
1) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, oraz ppoż.,
2) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,
3) oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, oraz dokonywanie z nimi ustaleń szczegółowych i odbiorów,
4) wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu,
5) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, prób i odbiorów, oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
6) wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą z mapą (2 egz.),
7) wykonanie aktualizacji w zakresie wykonanej drogi ewidencji dróg prowadzonej przez Gminę w programie Ewid Master,
8) naprawę sieci drenarskiej i zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
9) regulacja studzienek do zaworów wodociągowych i studni rewizyjnych,
10) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,
11) przestrzeganie i realizacja wymagań wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii etc. dołączonych do SIWZ, oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu,
12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
13) wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego brak sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu (Zamawiający upoważni Wykonawcę do prowadzenia w jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, urzędami i instytucjami właściwymi do wydawania niezbędnych uzgodnień, wytycznych i decyzji, w tym uzyskania braku sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu, których to uzyskanie przez Wykonawcę będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej),
14) roboty będą wykonywane na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 1669/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Kolejowa 3
Czernica 55-003
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
Czernica 55-003
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in