Obsługa instruktorska zajęć: nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych w obiekcie krytej pływalni Centrum Kultury i Sportu w Miechowie w roku 2020 w terminach ustalonych przez Zamawiającego .
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi polegającej na zapewnieniu kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć nauki pływania w dniach i godzinach określonych przez Zamawiającego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1) zapoznać uczestników z obiektem i zasadami BHP na basenie;
2) zapoznać uczestników z wodą, nauczyć uczestników zanurzania się pod wodą (np. wyławiania przedmiotów z dna,), skoków oswajających z wodą, otwierania oczu w wodzie, wydechu do wody ustami i nosem, leżenia na plecach i piersiach na wodzie, poślizgów;
3) nauczyć dzieci i dorosłych podstawowych umiejętności pływackich
4) każdorazowo po zakończonych zajęciach złożyć wykorzystywany sprzęt w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu;
5) wykorzystywać halę basenową udostępnioną Wykonawcy zgodnie z jej przeznaczeniem. Dbać o udostępniony na basenie sprzęt z którym Wykonawca będzie miał styczność. Za wszelkie zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania basenu i sprzętu podczas prowadzenia zajęć na basenie odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich naprawą lub wymianą. Wartość ewentualnych szkód określi Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą na podstawie aktualnie obowiązujących cen rynkowych;
6) zapoznać uczestników nauki pływania i doskonalenia z treścią Regulaminu Krytej Pływalni w CKIS w 7) przestrzegać ograniczenia dotyczącego wielkości grupy przypadającej na jednego instruktora: w przypadku prowadzenia nauki pływania – jeden instruktor przypada na maksymalnie 15 osób

Zakres zamówienia obejmuje :

Zadanie częściowe nr 1: Obsługa instruktorska zajęć nauki pływania indywidualnej - Zajęcia odbywać będą się w godzinach od 7.00 do 22.00 od poniedziałku do niedzieli z wyjątkiem Niedzieli Wielkanocnej i 25.12.2021r. Termin zajęć ustalony zostanie w drodze porozumienia na linii Klient(korzystający z usługi) Wykonawca(instruktor).
Zadanie częściowe dla 10 instruktorów. Maksymalna ilość godzin lekcyjnych przypadająca na 1 instruktora wynosi 600.

Zajęcia odbywać będą się w godzinach pracy Krytej Pływalni tj. od 8.00 do 22.00.od poniedziałku do niedzieli z wyjątkiem Niedzieli Wielkanocnej i 25.12.2020r.

Termin zajęć ustalony zostanie w drodze porozumienia na linii Klient(korzystający z usługi) Wykonawca(instruktor).


Zamawiający zamierza udzieli zamówienia dla każdej z 10 części Wykonawcy, który będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu, nie będzie podlegał wykluczeniu a jego oferta w ramach danej części będzie ofertą najkorzystniejszą wg. kryterium wyboru. Jeden instruktor może uzyskać zamówienie dla jednej części w ramach zadania nr 1.
Forma zatrudnienia : umowa zlecenie, wymiar czasu pracy: porozumienie Klient –Wykonawca , miesięczny okres rozliczeniowy.
Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn stawki roboczogodziny tj. 45min. podany w ofercie Wykonawcy i ilość przepracowanych godzin.


Zadanie częściowe nr 2
Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych (5 latki).
Zajęcia trwają godzinę lekcyjna tj. 45 minut dla każdej grupy, odbywają się w ramach zajęć wychowania fizycznego lub zajęć ruchowych 6 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty ( w pn -pt z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych), w godzinach od 8.00 do 22.00.
Zadanie częściowe nr 2 obejmuje 10 części których zakres polega na obsłudze instruktorskiej w/w zakresu. Maksymalna ilość godzin lekcyjnych przypadająca na 1 instruktora wynosi 600.
Forma zatrudnienia : umowa zlecenie, wymiar czasu pracy min. 600 godzin lekcyjnych.

Zamawiający zamierza udzieli zamówienia dla każdej z 10 części Wykonawcy który będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu, nie będzie podlegał wykluczeniu a jego oferta w ramach danej części będzie ofertą najkorzystniejszą wg. kryterium wyboru.
Jeden instruktor może uzyskać zamówienie dla jednej części w ramach zadania nr 2.
Faktyczna ilość godzin wynikać będzie z tygodniowego harmonogramu aktualizowanego wg. zapotrzebowania na usługę w trakcie realizacji zadania), miesięczny okres rozliczeniowy
Wynagrodzenie stanowi iloczyn stawki roboczogodziny( 45 min.) podany w ofercie Wykonawcy i ilość przepracowanych godzin.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.01.2021 | 14:00


» Location

ul. Racławicka 10
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Event planning

» Buyer data

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
ul. Racławicka 10
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in