Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi

» Notice description

[numeracja zgodna z SIWZ] 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi”, działka nr ewidencyjny 486/6, 488/3 - OBRĘB G-40,
3.2 Pełnienie przez Inżyniera Kontraktu nadzoru inwestorskiego polega na świadczeniu usług nadzoru, raportowania, kontroli, koordynacji i rozliczenia Inwestycji w odniesieniu do prac projektowych oraz robót budowlanych, rozliczaniu faktur z podziałem na koszty kwalifikowane, niekwalifikowane i wkład własny oraz nadzoru nad wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę w okresie od dnia podpisania umowy do zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera.
3.3 Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego, aby zrealizować przedsięwzięcie w ramach zabezpieczonych na ten cel środków, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych oraz Umową o dofinansowanie, utrzymując jednocześnie standardy jakościowe zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej.
3.4 Zamawiający informuje, że ubiega się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (inwestycja została ujęta w Planie rocznym do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, zatwierdzonym przez Ministra Sportu).
3.5 Szczegółowy zakres robót budowlanych i zasady realizacji przedstawione są w dokumentacji postępowania [SIWZ, OPZ, Wzór umowy - wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami] „Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi” znak sprawy: ZIM-DZ.2620.40.2020 udostępnionej pod adresem internetowym https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10650,Przebudowa-i-remont-obiektu-sportowego-przy-ul-Rudzkiej-37-w-Lodzi.html. W wyniku przeprowadzenia ww. postępowania w dn. 22.12.2020 r. zawarto umowę na wykonawstwo robót z Wykonawcą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa.
3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w TOMIE II SIWZ – Formularz Aktu Umowy (w szczególności w Załączniku nr 1 do umowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 12:00


» Location

Piotrkowska 175
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Piotrkowska 175
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in