„Dostawa wyrobów hutniczych- część III- stal nierdzewna”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem wyrobów hutniczych- część III- stali nierdzewnej zwanej dalej „przedmiotem zamówienia”, której szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
W ramach zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ dla części III zamówienia o wartości 60% ceny całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Pozostałą ilość przedmiotu zamówienia o wartości 40% ceny całkowitej, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).
Warunki dostawy
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać, na zlecenie Zamawiającego, przedmiot zamówienia, sukcesywnie, partiami, w ciągu okresu trwania umowy, maksymalnie w 50 partiach.
Ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia, jakie będą dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w pisemnym zleceniu.
Zlecenia dostarczenia przedmiotu zamówienia składane będą i przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmioty zamówienia wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty przekazania zlecenia Wykonawcy, za wyjątkiem pozycji nr poz.7; poz.8; poz.9; poz.23; poz.33; poz. 35; poz. 36, gdzie czas realizacji dla tych pozycji to 30 dni roboczych.

O przygotowaniu zleconego dostarczenia przedmiotów zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na 1 dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.
Miejsce dostawy – magazyn główny Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32 – 020 Wieliczka, Park Kingi 1.
Godziny dostawy do Kopalni Soli „Wieliczka” ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 13.00.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie.
Z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć:
1) dokumenty potwierdzające fizyczną zgodność poszczególnego asortymentu przedmiotu zamówienia z zamówionym towarem,
2) dowód wydania wyrobu na zewnątrz (WZ) lub fakturę VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały w załączniku nr 1 do pn. „Wykaz rodzajów, maksymalnych ilości wraz z cenami jednostkowymi za zakup i dostarczenie materiałów hutniczych- stal nierdzewna” oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:30


» Location

Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Metals

» Buyer data

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in