Opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego wraz z wdrożeniem systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na tych drogach

» Notice description

Celem zadania jest opracowanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego umożliwiającej sprawne zarządzanie obiektami infrastruktury drogi i pasa drogowego oraz wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na tych drogach powiatowych.
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Inwentaryzacja pasa drogi oraz opracowanie bazy danych dla wszystkich dróg publicznych, o kategorii dróg powiatowych, będących w zarządzie Powiatu Wrocławskiego, o łącznej długości 560 km ± 5%, która ma obejmować:
a) Założenie systemu referencyjnego,
b) Wykonanie pomiarów terenowych – fotorejestracji oraz skaningu laserowego,
c) Opracowanie cyfrowej bazy danych pasa drogowego,
d) Inwentaryzację oznakowania pionowego i poziomego,
e) Opracowanie Warstwy skrajni (prześwitów) obiektów mostowych na potrzeby wyznaczania tras przejazdu pojazdów nienormatywnych,
f) Warstwę stref o ograniczonym tonażu (C5/C10), warstwę odcinków dróg o ograniczonym tonażu wynikającym ze znaków (warstwa powstanie w wyniku rzutowania inwentaryzacji znaków drogowych na odcinek drogi).
g) Opracowanie i dostarczenie w formie elektronicznej i papierowej mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg powiatowych.
2) Wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg publicznych o kategorii dróg powiatowych, będących w zarządzie Powiatu Wrocławskiego, o łącznej długości 560 km ± 5%, w tym:
a) Wykonanie okresowych (pięcioletnich wraz z rocznym) przeglądów stanu technicznego dróg,
b) Ocenę stanu cech powierzchniowych nawierzchni dróg powiatowych wykonaną według wytycznych WDSN.
3) Wdrożenie Systemu, w tym opracowanie poniższych dokumentów, które muszą spełniać warunki, wskazane w OPZ:
a) Opracowanie i dostarczenie „Planu Wdrożenia Systemu”,
b) Opracowanie i dostarczenie „Projektu Technicznego Wdrożenia”,
c) Opracowanie i dostarczenie „Planu inwentaryzacji i migracji danych do systemu”,
d) Opracowanie i dostarczenie „Planu i Specyfikacji Testów Wersji Produkcyjnej Systemu”,
e) Opracowanie i dostarczenie „Dokumentacji Użytkownika Systemu”,
f) Przeprowadzenie instruktaży dla zgłoszonych przez Zamawiającego użytkowników i administratorów Systemu,
4) świadczenie przez Wykonawcę usługi utrzymania Systemu w okresie od dnia podpisania Protokołu Końcowego do dnia 31 grudnia 2022 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy oraz sposób realizacji, zostały określone w Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 6 do SIWZ, oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik 5 do SIWZ.
Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:
Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1320) pracowników wykonujących nw. czynności:
1) inwentaryzację pasa drogi oraz opracowanie bazy danych, w zakresie następujących czynności:
2) założenie systemu referencyjnego,
3) wykonanie pomiarów terenowych – fotorejestracji oraz skaningu laserowego,
4) opracowanie cyfrowej bazy danych pasa drogowego,
5) opracowanie warstwy skrajni (prześwitów) obiektów mostowych na potrzeby wyznaczania tras przejazdu pojazdów nienormatywnych,
6) opracowanie warstwy stref o ograniczonym tonażu, warstwy odcinków dróg
o ograniczonym tonażu wynikającym ze znaków,
7) opracowanie mapy techniczno-eksploatacyjnej dróg powiatowych;
8) wdrożenie Systemu;
9) przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników i administratorów Systemu.
Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Obowiązek określony powyżej dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej.
Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w pkt. 3.5. oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały w postanowieniach projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 12:00


» Location

ul. Kościuszki 131
Wrocław 50-440
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
ul. Kościuszki 131
Wrocław 50-440
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in