Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostry

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie prac budowlanych polegających na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostry
Zamówienie obejmuje:
a) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiaru robót budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostry,
b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
c) o ile okaże się to konieczne - uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów w tym wykonanie niezbędnych ekspertyz
i opinii,
d) uzyskanie pozwolenia na budowę,
e) wykonanie prac budowlanych,
f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego).
UWAGA:
Zamówienie nie obejmuje dostawy wyposażenia w części gastronomicznej oraz w części warsztatowej wskazanych w dziale 2.2.7 Programu funkcjonalno-użytkowego.
Zakres prac projektowych:
1) Wykonawca, w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część zwłaszcza programem funkcjonalno - użytkowym, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (art. 99-103)
3) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykonaną dokumentację projektową. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Projektant wystąpi o uzyskanie niezbędnych prawem pozwoleń i po ich uzyskaniu przystąpi do realizacji prac.
4) Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w dwóch egzemplarzach (wersja papierowa) oraz w wersji elektronicznej (PDF, doc).
5) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy (wersja papierowa) i przekazania jej Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU.
6) Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt.
7) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres od dnia odbioru wykonanych opracowań do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z:
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r. poz. 1065z późn. zm.)
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z późn. zm.)
d) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
e) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z póź. zm.)
f) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z późn. zm.)
g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.)
h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.),
i) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, oblizania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz 1389 z późn. zm.),
j) Ustawą z dnia dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
k) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm )
UWAGA:
Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania prac budowlanych jest akceptacja przez Zamawiającego projektu.
Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Kościelna
Milanów 21-210
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy Milanów
ul. Kościelna
Milanów 21-210
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in