Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza Prokocim przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej na starej części cmentarza

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę, na zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza Prokocim przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej na starej części cmentarza, poprzedzonej opracowaniem:
1. dwóch wariantów, wielobranżowej koncepcji zagospodarowania nieużytkowanej części cmentarza,
2. dwóch wariantów koncepcji na budowę kanalizacji opadowej z zagospodarowaniem wód opadowych (odprowadzenia do odbiornika) z alejek na starej części cmentarza,
przy czym, istniejąca/stara cześć cmentarza i nowa, objęta opracowywaną koncepcją/ projektem zagospodarowania, część cmentarza ma stanowić całość funkcjonalno-użytkową,
z zapewnionym odprowadzeniem wód opadowych z obu części cmentarza.
Opracowane koncepcje wielobranżowe mają określić wstępne architektoniczne, przyrodnicze, krajobrazowe, konstrukcyjne, instalacyjne, infrastrukturalne, techniczne, technologiczne i ewentualnie konserwatorskie rozwiązania i standardy, które będą podstawą dalszych prac projektowych.
Spośród przedstawionych wariantów koncepcji Zamawiający wybierze po jednym wariancie do dalszej realizacji, tj. opracowania na podstawie nich projektu budowlanego i uzyskania stosownej decyzji pozwolenia na budowę.
Zamawiającemu zależy, by na podstawie opracowanej przez Wykonawcę koncepcji/ dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia na budowę, w pierwszej kolejności móc zrealizować zagospodarowanie (w tym budowę koniecznej infrastrukturę) dotychczas nieużytkowanej części cmentarza, a dopiero w drugiej kolejności, realizować budowę kanalizacji na starej części cmentarza i związaną z tym niezbędną przebudowę/budowę koniecznej infrastruktury. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ten wymóg w opracowywanych koncepcjach/dokumentacji projektowej i odpowiednio przewidzieć możliwość etapowania inwestycji w tym zakresie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1. Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ),
2. Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 09:30


» Location

ul. Rakowicka 26
Kraków 31-510
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
ul. Rakowicka 26
Kraków 31-510
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in