„Budowa oświetlenia na terenie miasta Chojnowa”

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia na terenie miasta Chojnowa w podziale na części:
1) Część 1 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej.
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Legnickiej w Chojnowie na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sikorskiego. Przewiduje się wykonanie, m.in. następujących robót budowlanych:
 budowę linii kablowych,
 posadowienie słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED – 15 kpl, w tym 6 kpl do doświetlenia przejść dla pieszych.
2) Część 2 - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa - Gen. Stanisława Maczka.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa - Gen. Stanisława Maczka. Przewiduje się wykonanie, m.in. następujących robót budowlanych:
 budowę linii kablowych,
 posadowienie słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED – 10 kpl,

UWAGA: Decyzja nr 103/18 dotyczy całego zamierzenia budowlanego obejmującego przebudowę dróg (ul. Andersa i Maczka ) w zakresie zmiany nawierzchni dróg, budowę instalacji oświetlenia ulicznego oraz budowę przykanalików kanalizacji deszczowej. Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie budowy oświetlenia ulicznego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące załącznik
nr 2A (część 1), 2B (część 2) do SIWZ, tj.:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Przedmiar robót,
3) Mapy poglądowe,
4) Rysunki,
5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
6) Decyzje – pozwolenia na budowę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

Pl. Zamkowy 1
Chojnów 59-225
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1
Chojnów 59-225
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in