Remont budynku nr 2 na terenie Składu Osowiec Zielona (K-466)

» Notice description

1. Przedmiotem zadania jest Remont budynku nr 2 na terenie Składu Osowiec (K-466).
Zakres przewidzianych robót przewiduje:

A. Roboty remontowo - budowlane:

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
- Częściowa wymiana okładzin ściennych.
- Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach i ścianach.
z jednoczesnym wyrównaniem powierzchni.
- Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi – głęboko penetrującymi.
- Częściowa wymiana stolarki okiennej, pełne, płytowe, maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła Umax 0,9 W/(m2*K).
- Wymiana częściowa drzwi wewnątrz lokalowych kompletnych z ościeżnicą stałą -
maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła Umax 1,3 W/(m2*K). kierunek otwierania bez zmian, kolor drzwi, kolor i rodzaj okuć ustalić z użytkownikiem
- Drzwi do Kancelarii Tajnej - Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe
o wymiarze przejścia 90 x 200, atestowane, klasy RC5, stalowe z blachy o grubości co najmniej 5 mm, trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, trzy zawiasy z łożyskami toczonymi. Drzwi wyposażone w zamek podstawowy rozporowy oraz zamek dodatkowy, wizjer szerokokątny o średnicy 30 mm. skrzydło obłożone obustronnie fornirem naturalnym bejcowanym i lakierowanym. Ościeżnica malowana proszkowo na kolor ustalony z zamawiającym wg. Palety kolorystycznej RAL.
- Kraty zainstalowane w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm, z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym niż 150 mm i wzmocnionymi płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż 500 mm.
Mocowanie krat w otworze okiennym powinny spełniać następujące wymagania:
a) kraty mocuje się minimum na trzech krawędziach,
b) kraty muszą być mocowane za pomocą kotw o średnicy nie mniejszej niż średnica pręta kraty, wmurowanych w ścianę na głębokość minimum 100 mm, kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych, niż co 480 mm. Kotwy powinny być niewidoczne.
Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczeń powinna być rozsuwana lub otwierana oraz zabezpieczona nie mniej niż jedną kłódką klasy nie niższej niż 5 wg normy PN-EN-?2320.
Mocowanie siatek powinno spełniać następujące wymagania:
a) siatki mocuje się od zewnętrznej strony okien budynków,
b) ramę siatki mocuje się minimum na trzech krawędziach,
c) rama siatki musi być mocowana za pomocą kotw wmurowanych w ścianę.
Siatki z drutu stalowego w ramie nie można stosować do okien, które stanowią granicę "obszaru chronionego", o którym mowa w przepisach dotyczących ochrony obiektów wojskowych, a ich dolna krawędź znajduje się na wysokości poniżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i/lub górna krawędź znajduje się na wysokości mniejszej niż 3 m od poziomu dachu.
- Częściowa wymiana i naprawa schodów. Stopnice
- Częściowe odtworzenie izolacji z folii – pozioma, pod posadzkowa, folia w płynie.
- Częściowe odtworzenie izolacji cieplnej z płyt styropianowych gr 5 cm.
- Odnowienie malowania farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian oraz sufitów.
- Wykonanie lamperii w technologii „Gramaplast”. Oparty o barwione kruszywa kwarcowe.
- Częściowa wymiana parapetów z konglomeratu. Rogi zaokrąglone, gr. 2cm
- Naprawa i uzupełnienie okładzin ściennych z płytek z kamieni sztucznych. Parametry Antypoślizgowość R 11, Odporność płytek na ścieranie PEI 4, Nasiąkliwość 0,5%, Twardość płytki 8,
- Częściowa wymiana dojść do budynku. Kostka Polbruk gr 8 cm
- Roboty towarzyszące ogólnobudowlane.

B. Roboty instalacyjne elektryczne:

- Wymiana i remont skrzynek natynkowych i tablic rozdzielczych.
- Częściowa wymiana gniazd instalacji elektrycznej, oraz opraw oświetleniowych.
- Wymiana rozdzielni i złącza kablowego.
- Częściowa wymiana zabezpieczeń.
- Montaż oświetlenia awaryjnego.
- Wykonanie dodatkowej instalacji pod klimatyzatory.
- Naprawa i wymiana częściowa pozostałego osprzętu instalacji elektrycznej.
- Częściowa wymiana instalacji teleinformatycznych i telefonicznych.


C. Roboty instalacyjne sanitarne:

I. Wymiana instalacji wod.–kan. i armatury w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych:
- Wymiana leżaków wody zimnej wraz z przyłączem do budynku i zasuwą wodomierzową oraz montaż w pomieszczeniach piwnicznych leżaków wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP
- Wymiana pionów instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacji oraz podejścia dopływow do armatury z rur PP.
- Wymiana leżaków kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych wraz z przyłączem do
studni rewizyjnej zewnętrznej.
- Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wywiewką oraz podejść odpływowyc
z rur żeliwnych na PCV.
- Montaż dwóch kabin prysznicowych półokrągłych 90 x 90 x 200 mm montowanych
na brodziku:
- parametry: kabina dwudrzwiowa, rozsuwana, szkło hartowane szronione gr. min.
6 mm z systemem cichego zamykania, zaślepki elementów montażowych,
podwójne rolki łożyskowane, wykończenie: białe
- brodzik akrylowy biały, półokrągły, wzmocniony spód, głębokość ± 5 cm.
- Montaż baterii prysznicowej termostatycznej 2-uchwytowej ściennej 2 otworowej
z korpusem mosiężnym, kolor chrom, podłączenie ½”, blokada gorącej wody przy
temp. 38 st. C z deszczownicą fi 180 mm z systemem anty kamień, w komplecie
słuchawka 1-funkcyjna z systemem anty kamień, wąż prysznicowy, drążek
mydelniczka, ramię natrysku.
- Montaż zaworów przelotowych - kulowe wzmocnione.
- Montaż umywalek porcelanowych - „40” i „60” białe z półpostumentem i baterią
stojącą
jednouchwytową
- Montaż urządzeń sanitarnych typu „kompakt” biały.

II. Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych typu split w pomieszczeniach:
- I piętro, nr pom. 105 – klimatyzator ścienny split LG Standard S18EQ – o mocy 5,0 kW lub równoważny o niezmiennych parametrach technicznych
- II piętro, nr pom. 205 – klimatyzator ścienny split LG Standard S12EQ – o mocy 3,5 kW lub równoważny o niezmiennych parametrach technicznych
- II piętro, nr pom. 207 – klimatyzator ścienny split LG Standard S09EQ – o mocy 2,5
kW lub równoważny o niezmiennych parametrach technicznych.

Wymagane dane techniczne klimatyzatorów
- sprężarka Dual Inwerter
- czynnik chłodniczy R 32
- aktywna kontrola zużycia energii,
- funkcja cichej pracy agregatu
- niski poziom hałasu,
- automatyczne oczyszczanie,
- filtr podwójna ochrona
- automatyczny restart
- 2 kierunki automatycznego sterowania nawiewu,
- funkcja komfortowego nawiewu,
- wysoka niezawodność pracy,
- powłoka antykorozyjna Gold Fin

UWAGA:
Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.

Warunki realizacji robót:

1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, praca w innych godzinach oraz w pozostałe dni, tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG w Białymstoku oraz Użytkownika – Kierownika Składu Osowiec.
2. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie dla użytkownika – Kierownika Składu Osowiec listy pracowników i wykaz sprzętu uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek tymczasowych przez służby ochrony. W przypadku zmiany lub nowych pracowników winna być zachowana procedura dopuszczenia do pracy na terenie Składu Osowiec.
3. Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie Decyzją Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu.
4. Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy winni okazać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych zgodnie z Ustawą z dn. 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 j.t). z późniejszymi zmianami W przypadku braku szkolenia z zakresu informacji niejawnych zostanie ono przeprowadzone przez pełnomocnika ochrony informacji niejawnych JW 4226 lub osobę przez niego upoważnioną (szkolenie bezpłatne).
5. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest opracowanie i dostarczenie planu BIOZ dla zadania zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: art. 21a (Dz.U.2018.1202 j.t. z późniejszymi zmianami)
6. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
7. Kierownik (budowy) robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
8. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
9. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania.
10. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.
11. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
12. Wykonawca oświadcza, iż zawarł na czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub ubezpieczenie kontraktu na okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto.
W przypadku przedłużenia czasu realizacji remontu Wykonawca zobowiązuje się
do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopię tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
13. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone
na podstawie „Planu przekazania w 2019 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki.
14. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt.
15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018.917. j.t. z późniejszymi zmianami) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: robót dachowych, przy czym:
1) W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.
2) Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3) W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę z tymi osobami.
4) Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców.
5) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 15.3 i 15.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.
6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 3) i 4) powyżej oraz w SIWZ.
Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 12.01.2021 r. o godz. 10:00: Biuro Przepustek przy wejściu do Twierdzy Osowiec
W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji : Pan Robert TUROWSKI – 261 385 509.
Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Kawaleryjska 70
Białystok 15-601
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70
Białystok 15-601
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in