na dostawę środków dezynfekcyjnych dla BPR SPZOZ w Sanoku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku - Zaoferowane produkty muszą być dopuszczone(aktualnie) do obrotu na terenie Polski.
Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 10 miesięcy od daty
dostawy.
2. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wspólny słownik zamówień:
CPV – 33.63.16.00-8 -środki antyseptyczne i dezynfekcyjne


Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności faktury VAT od daty prawidłowego jej wystawienia oraz okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w siwz w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych określonych w załączniku nr 2 oraz 8 do siwz „ określenie produktów równoważnych”. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

Jezierskiego 21
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ W SANOKU
Jezierskiego 21
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in